• Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Vacature voorzitter Faunabeheereenheid Limburg

  De stichting Faunabeheereenheid Limburg (FBE Limburg) is de afgelopen jaren een onmisbare schakel gebleken in het traject van Nationaal Wettelijk kader (Flora- en Faunawet en Wet natuurbescherming), het Provinciaal Limburgs Faunabeleid en de coördinatie van de uitvoering van het faunabeheer in het veld, door invulling te geven aan het beperken dan wel voorkomen van schade en overlast veroorzaakt door in het wild levende dieren, en het bijdragen aan de verkeersveiligheid en de vliegveiligheid. In de regel zal getracht worden dieren weg te jagen of gewassen dan wel wegen zo te beschermen dat er geen belangrijke schade kan ontstaan. Soms zijn deze werende middelen echter niet toereikend, of kan de inzet ervan niet (meer) in redelijkheid worden verlangd, en moet er uiteindelijk ingegrepen worden in de populatie, waarbij het soms dan ook noodzakelijk kan zijn om een of meerdere dieren te doden.

  In het bestuur van de FBE Limburg hebben diverse partijen welke direct betrokken zijn bij het beheren van populaties in het wild levende dieren zitting.

  In het bestuur van de FBE Limburg zijn de volgende geledingen vertegenwoordigd:

  • Terrein Beherende Organisaties (Natuurmonumenten, / Staasbosbeheer / Limburgs Landschap)

  • Landbouw (LLTB)

  • Particulier Grondbezit (LPG)

  • Uitvoerders (Jagersvereniging /NOJG)

  • Overige maatschappelijke organisaties die het belang behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in LimburgOnder leiding van een onafhankelijk voorzitter dragen zij zorg voor de coördinatie van de uitvoering van het faunabeheer in Limburg. Dit is in het kader van de Wet natuurbescherming (per 1-1-2017 als opvolger van de Flora- en fauna-wet) een wettelijke taak. De stichting FBE Limburg wordt 100% gefinancierd door de provincie.  Werkwijze van FBE Limburg:

  • Bestuurlijk volgens het consensus model;

  • Uitgebreid Algemeen Bestuur met regionale vertegenwoordiging per geleding (15 personen), onder voorzitterschap van een onafhankelijk Voorzitter;

  • Dagelijks Bestuur: afgevaardigd uit het Algemeen Bestuur (1 persoon per geleding), onder voorzitterschap van een onafhankelijk Voorzitter;

  • Secretariaat (bestuurs-voorbereidend, -ondersteunend en uitvoerend);

  • Werkgroep PLUM (Planning, Uitvoering Monitoring): hierin hebben beleidsmedewerkers van de diverse geldingen samen met vertegenwoordigers van Bij12/Faunafonds en de provincie zitting (bestuurs-voorbereidend, -ondersteunend).


  Taken Faunabeheereenheid Limburg:

  • Coördinatie van de uitvoering van het faunabeheer in Limburg;

  • Zorgen voor brede maatschappelijke verankering & draagvlak voor de uitvoering van het faunabeheer in Limburg;

  • Opstellen faunabeheerplannen (onderbouwing uitvoering faunabeheer);

  • Verzamelen & publiceren afschot- en telgegevens;

  • Aanvragen ontheffingen, aanwijzingen, vrijstellingen;

  • 1-Loket-Functie fauna-ontheffingen (begraafplaatsen, sportvelden, industrieterreinen, bebouwde kom, onbejaagbare velden, steenmarteroverlast);

  • Adviesfunctie naar Gedeputeerde Staten;

  • Monitoring & onderzoek.  Vacature
  Per direct zoekt de FBE Limburg een Voorzitter (m/v) die in staat is partijen bij elkaar te brengen voor breed gedragen besluiten.
  Wij zijn op zoek naar iemand die bestuurlijk bevlogen is, en zich wil inzetten in een dynamisch werkveld waar grote maatschappelijke belangen én emoties aan de orde van de dag zijn.
  Een ervaren, communicatief sterke bestuurder met een groot regionaal netwerk onder bestuurders, agrariërs en andere stakeholders. Iemand die zich onafhankelijk kan opstellen en alle belangen evenwichtig afweegt. Inzicht in en voeling met het werkveld (o.a. natuur, landbouw, jacht, politiek) is daarbij gewenst.

  Wij zijn daarom op zoek naar iemand met de volgende eigenschappen:

  • Procesbegeleider die het geheel op de weg houdt maar hier niet sturend in zal zijn.

  • Ruime bestuurlijke ervaring.

  • In staat om volgens consensusmodel de diverse fracties voor te zitten.

  • Circa 10-12x per jaar een dagdeel (ochtend, middag of avond) beschikbaar zijn.

  • Kandidaat is bestuurlijk niet (meer) betrokken bij een der geledingen welke het bestuur van de FBE Limburg (gaan) vormen. Een lidmaatschap van een organisatie van een der geledingen is geen probleem.

  • Naast goede ingangen bij o.a. provincie dient hij/zij ook te beschikken over een scala van overige netwerkcontacten en een goede maatschappelijk antenne.

  • Van een kandidaat kan niet verwacht worden dat hij/zij geheel thuis is in de materie ten aanzien van het faunabeheer in Limburg. Het is wel een pré als hij/zij interesse, affiniteit en enige kennis heeft van de zaken die in het buitengebied spelen.  De Voorzitter ontvangt voor vergaderingen en daaraan gerelateerde veldbezoeken vacatiegelden en een reiskostenvergoeding conform de ‘Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg’.

  Geïnteresseerden kunnen hun reactie vóór 11 maart 2017 sturen naar:
  Faunabeheereenheid Limburg
  t.a.v. dhr. drs. A.F.M. Melissen
  Postbus 960
  6040 AZ Roermond
  Of per e-mail: info@fbelimburg.nl

  Bron: FBE Limburg | 20-02-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil