• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Provincie Flevoland heeft maar weinig beleidsinvloed op beheer Oostvaardersplassen

  Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben mr. Annelies Freriks, hoogleraar Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht, gevraagd om inzichtelijk te maken welke juridische kaders relevant zijn bij de formulering van beleid voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Freriks wijst in haar advies op het feit dat de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het betekent dat de afwegingsruimte voor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten binnen het Natura 2000-regime en Europese soortenbeschermingsregime wordt ingekaderd door de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De ruimte voor het formuleren van eigen beleid ten aanzien van het beheer van de grote grazers is beperkt.

  Het realiseren van de voor het gebied vastgestelde instandhoudingsdoelen is een Europese verplichting. Gedeputeerde Staten zijn primair belast met de uitvoering van deze verplichting. Als meerdere typen maatregelen tot het realiseren van de instandhoudingsdoelen kunnen leiden, is er beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten om af te wegen met welke maatregelen de doelen worden gerealiseerd. Als bepaalde maatregelen met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelen noodzakelijk zijn, zullen deze in beginsel ook moeten worden genomen.

  Beheerplan en vergunningplicht
  In het Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen is beschreven met welke maatregelen de instandhoudingsdoelen voor het gebied bereikt moeten worden. Uitgangspunt in het beheerplan is dat het beheer van het gebied zich niet alleen richt op zorg voor de natuur, maar de beschermende functie waar mogelijk ook combineert met andere functies en recreatief medegebruik van het gebied. Ingrepen en andere handelingen die zijn opgenomen in het Natura 2000-beheerplan en overeenkomstig het beheerplan worden uitgevoerd, zijn niet vergunningplichtig. Voor niet in het beheerplan geregelde projecten en handelingen met mogelijk nadelige effecten op de Natura 2000-doelen geldt op grond van de Wet natuurbescherming in beginsel een vergunningplicht.

  Vrijstellingen en ontheffingen
  Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de vergunningverlening. Provinciale Staten kunnen in een verordening categorieën projecten en handelingen aanwijzen die, onder bepaalde in de verordening vast te leggen omstandigheden, geen vergunning behoeven omdat op voorhand kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied worden aangetast. De Wet natuurbescherming regelt uitputtend de toetsingskaders voor deze vrijstellingen en ontheffingen.

  Overeenkomst met het rijk
  Het formuleren van het beleid ten aanzien van het beheer van de grote grazers is als gevolg van de overeenkomst met het rijk bij Gedeputeerde Staten belegd. De beleidsruimte van Gedeputeerde Staten is, gelet op de inhoud van de overeenkomst met het rijk, op dit moment beperkt. Gedeputeerde Staten hebben zich verbonden om de aanbevelingen ten aanzien van het beleid aangaande de grote grazers van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen in acht te nemen en rekening te houden met het tot nu toe gevoerde beleid voor het beheer van de grote grazers (in uitvoering van ICM02) bij het toezien op de uitvoering van het beheer. De overeenkomst met het rijk is aangegaan voor onbepaalde tijd, en kent beperkte mogelijkheden om de gemaakte afspraken te wijzigen of te beëindigen.

  Wet dieren
  Voor het beheer van de grote grazers is verder van belang dat noch de Wet dieren, noch andere wetgeving, Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten ten aanzien van het dierenwelzijn specifieke bevoegdheden toekennen. Dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het formuleren van het beleid ten aanzien van het beheer van de grote grazers vloeit voor uit de overeenkomst met het rijk en niet uit de Wet dieren. Behalve door de inhoud van de overeenkomst wordt de beleidsruimte van Gedeputeerde Staten ook ingekaderd door de Europese en nationale kaders. Provinciale Staten hebben op grond van de overeenkomst geen rol bij het formuleren van dit beleid en het toezicht op de uitvoering daarvan.

  Het Advies juridisch kader initiatiefvoorstel ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen’ is te vinden op de website van de Provinciale Staten van Flevoland.

  Bron: NOJG | 29-06-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil