• Buit 3 2019
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Status van de landelijke vrijstellingslijst – update 19-07

  Hieronder vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken (versie 19-07):


  Overijssel keurt aanvulling Faunabeheerplan goed
  Gisteren het goedkeuringsbesluit aanvulling Faunabeheerplan 2014-2019 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Vandaag, op 19 juli 2017 treedt het besluit in werking en kan vanaf die datum weer volledig gebruik gemaakt worden van de landelijke vrijstelling (Canadese gans, Houtduif, Kauw, Zwarte Kraai, Vos en Konijn)

  De goedgekeurde paragrafen worden op de website www.overijssel.faunabeheereenheid.com geplaatst.
  Voor informatie kunt u mailen naar: info@fbeoverijssel.nl

  Friesland keurt aanvullingen op Faunabeheerplan goed
  Op 11 juli jl. keurde de provincie de Actualisatie en aanvulling op het Faunabeheerplan 2014-2019 goed.  Door deze goedkeuring is de jacht op de Canadese gans, houtduif, kauw en konijn als vrijgestelde soorten weer toegestaan, onder de voorwaarden die vermeld staan in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017.

  Bekijk hier het nieuwsbericht van de FBE Friesland

  Groningen keurt faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten goed
  In Groningen is op 11 juli het faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Dit zal aanstaande zaterdag 15 juli worden gepubliceerd waarna het besluit een dag later rechtsgeldig. In de praktijk betekent dit dat vanaf maandag 17 juli weer volledig gebruik kan worden gemaakt van de landelijke vrijstelling in de provincie Groningen.

  Zuid-Holland keurt faunabeheerplannen goed
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de nieuwe faunabeheerplannen voor de vos, de jachtsoorten (houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn) en voor zwarte kraai, kauw, roek en ekster goedgekeurd. De plannen gelden voor geheel Zuid-Holland voor een periode van zes jaar. Dit betekent dat de jacht op basis van de landelijke vrijstelling weer mogelijk is in Zuid-Holland.

  Bekijk hier het nieuwsbericht van de FBE Zuid-Holland

  Deadline
  Op woensdag 1 maart 2017 bleek dat in een aantal provincies geen jacht op basis van de landelijke vrijstelling meer plaats mocht vinden. Dit betekende dat hier geen kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif gedood mochten worden. Dit was het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten. Voor 1 maart 2017 moesten alle faunabeheerplannen een paragraaf bevatten over jacht en vrijgestelde soorten. Deze deadline werd niet in alle provincies gehaald. In dit nieuwsbericht geven wij een overzicht van de huidige stand van zaken in de provincies.

  De Wet natuurbescherming bepaalt dat er alleen uitvoering gegeven mag worden aan de landelijke en provinciale vrijstellingsregeling wanneer dat conform een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan gebeurt. In sommige provincies staan in het huidige (goedgekeurde) faunabeheerplan al regelingen voor soorten die op de landelijke en provinciale vrijstellingslijst staan.

  De soorten van de landelijke en provinciale vrijstellingslijst die niet in de huidige faunabeheerplannen als paragraaf opgenomen zijn, mogen met ingang van 1 maart 2017 niet meer gedood worden, totdat er voor die soorten een aanvullend faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Daarom moeten de Faunabeheereenheden voor die soorten die niet zijn opgenomen aanvullende paragrafen voor het faunabeheerplan voor de landelijke en provinciale vrijstelling vaststellen en laten goedkeuren door Gedeputeerde Staten.

  De Jagersvereniging betreurt het dat uitvoerders van regelgeving – in dit geval de jagers en WBE’s – met deze situatie werden geconfronteerd.

  Bron: Jagersvereniging | 19-07-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Reewild
  • Waidmannsheil