• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Jagersvereniging waarschuwt leden: totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling

  Bij de invoering van de Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 is in de bijbehorende Regeling een passage opgenomen waarin het gebruik van lokgeluiden en lokvogels bij de bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst niet langer is toegestaan (Art. 3.4.a Regeling Natuurbescherming). Omdat het gebruik van deze lokmiddelen essentieel is om soorten op de landelijke vrijstellingslijst op een goede manier te bejagen, kaartte directeur Laurens Hoedemaker deze kwestie aan op hoog niveau bij het ministerie van Economische Zaken. Dit gesprek vond 16 augustus jongstleden plaats. Het ministerie geeft aan dat de passage gelezen kan worden als een totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij de bejaging van vos, houtduif, konijn, Canadese gans, kauw en kraai. Ook gaf men aan dit niet op korte termijn te zullen repareren.

  De landelijke vrijstellingslijst is een lijst met diersoorten die het Rijk samenstelt. Op deze lijst staan die soorten waarvan de aantallen zodanig zijn dat de soorten negatieve impact hebben op andere belangen. Jagers mogen deze soorten in principe jaarrond bejagen. Om deze soorten netjes te bejagen maken jagers gebruik van diverse lokmiddelen. Daarbij moet worden gedacht aan plastic kraaien, kauwen, houtduiven en ganzen maar ook aan lokfluiten die het geluid van een dier nabootsen. Deze lokmiddelen zorgen ervoor dat jagers effectief landbouwschade kunnen voorkomen en bestrijden en weidevogels kunnen beschermen. Landbouwpercelen zijn doorgaans immers groter dan de reikwijdte van een hagelgeweer. Lokmiddelen zijn essentieel om enerzijds het dier zo dichtbij te krijgen dat de jager er zeker van kan zijn dat het om het juiste dier gaat en anderzijds om het dier goed binnen schootsafstand te krijgen. De weidelijkheidsregels van de jagers schrijven immers voor dat de jager alleen een schot kan lossen als hij zeker weet dat hij het juiste dier goed treft.

  Directeur Jagersvereniging: ‘Bejaging ten behoeve van bescherming weidevogels en gewassen ernstig onder druk’
  De Jagersvereniging is perplex dat door een ambtelijke fout de jagers de nodige hulpmiddelen uit handen genomen worden. Deze inperking van hulpmiddelen is in strijd met uitspraken van staatssecretaris Van Dam, die aangaf op dit punt nauw te willen blijven aansluiten bij de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet. Hoedemaker: ‘Met de bejaging van de soorten op de landelijke vrijstellingslijst voorkomen jagers schade aan gewassen en verminderen ze de impact van predatie op weidevogels, korenwolf en andere bedreigde diersoorten. Het is in het direct belang van de overheid dat deze beschermingsjacht goed kan worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de vele duizenden hectares maïs en fruit die op dit moment beginnen af te rijpen, waar kraaien en kauwen ieder jaar behoorlijke schade in kunnen veroorzaken. Er gaat erg veel belastinggeld naar schadevergoedingen voor boeren en de bescherming van weidevogels. Door jagers deze middelen nu te ontzeggen komt de bescherming van gewassen en weidevogels door middel van bejaging onder druk. De vrijwillige inzet die jagers hiervoor leveren, is enorm. Niet alleen het feit dat betrokken ministerie deze passage in de Regeling Natuurbescherming foutief heeft geformuleerd, maar dat men vervolgens ook niet bereid is om de uitvoerder van haar eigen wetgeving op korte termijn weer de juiste middelen te verschaffen, zie ik als een uitglijder van formaat.’

  Vervolg
  Later dit jaar volgt een aanpassing van de Regeling Natuurbescherming. Het ministerie heeft de Jagersvereniging laten weten dat pas dan een moment is waarop bezien kan worden hoe de passage aangepast kan worden. Omdat de Jagersvereniging wil voorkomen dat haar leden het risico lopen bestraft te worden, waarschuwt zij haar leden om voorlopig geen lokmiddelen meer te gebruiken bij de beschermingsjacht onder de landelijke vrijstellingsregeling. Bij de jacht op de wilde eend – welke onder het jachtregime valt – mag overigens wel gebruik gemaakt worden van lokfluitjes en kunststof lokkers. De Jagersvereniging zal zich blijven inspannen om de Regeling op korte termijn aan te laten passen.


  Bron: Jagersvereniging | 17-08-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil