• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • SGP: geen verbod op lokfluit bij jacht

  De Jagersvereniging uitte onlangs haar grote zorgen over een expliciet verbod op het gebruik van hulpmiddelen bij de jacht op schadeveroorzakende vogels en dieren (https://www.jagersvereniging.nl/jagersvereniging-waarschuwt-leden-totaalverbod-op-gebruik-lokmiddelen-landelijke-vrijstelling/). Jagers gebruiken vaak lokfluiten, kunststof lokvogels of gewoon lokvoer om ganzen of vossen goed in het vizier te krijgen. Dat is niet alleen belangrijk voor effectieve schadebestrijding ten behoeve van weidevogels en boeren, maar ook om dierenleed als gevolg van mislukte schoten tot een minimum te beperken. Het ministerie van Economische Zaken heeft echter gezegd dat deze hulpmiddelen zonder een provinciale ontheffing niet gebruikt mogen worden.

  De Wet natuurbescherming is onduidelijk. Europese richtlijnen verbieden het gebruik van hulpmiddelen voor het massaal en niet selectief vangen of doden van dieren. Dan gaat het om bijvoorbeeld elektronische lokmiddelen. De lokfluit valt hier niet onder. Staatssecretaris Van Dam heeft eerder aangegeven dat de Wet natuurbescherming daarop aansluit: hulpmiddelen die niet bedoeld zijn voor het massaal en niet selectief vangen of doden van dieren mogen gewoon gebruikt worden. Het ministerie heeft nu echter laten weten dat de wet ook het gebruik van lokfluiten, kunststof lokvogels en niet vergiftig of verdovend lokvoer bij schadebestrijding verbiedt.

  De SGP vraagt opheldering en heeft onderstaande Kamervragen ingediend. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf: ‘Jagers moeten gebruik kunnen blijven maken van lokfluiten, kunststof lokvogels en gewoon lokvoer. Om goed te kunnen schieten moet je de dieren goed in het vizier krijgen. Daar heb je die hulpmiddelen voor nodig. Ze kunnen veel dierenleed als gevolg van mislukte schoten voorkomen. De bedoeling van de wet was ook om die ruimte te geven. Dat moeten we zo houden. Als de regelgeving bij nader inzien toch een verbod inhoudt, moet dat als de wiedeweerga aangepast worden.’

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Schriftelijke vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten
  1. Heeft u kennisgenomen van de reactie van de Jagersvereniging op het bericht van uw ministerie dat bij de jacht op soorten die landelijk vrijgesteld zijn voor schadebestrijding geen enkel lokmiddel gebruikt mag worden, en dus ook geen lokfluiten, kunstmatige lokvogels en niet vergiftigend of verdovend lokvoer (https://www.jagersvereniging.nl/jagersvereniging-waarschuwt-leden-totaalverbod-op-gebruik-lokmiddelen-landelijke-vrijstelling/)? 

  2. Hoe is deze interpretatie van de jachtregelgeving te rijmen met uw uitspraken tijdens het VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (d.d. 8 juni 2016), waarin u aangaf dat hulpmiddelen die niet in de Vogelrichtlijn genoemd worden, niet gereguleerd hoeven te worden en dus gebruikt mogen worden?

  3. Hoe is de genoemde interpretatie van de jachtregelgeving te rijmen met de toelichting op zowel de Wet natuurbescherming, het bijbehorende Besluit als de Regeling waarin gedoeld wordt op uitvoering van Europese regels cq. het verbieden van hulpmiddelen voor het massaal of niet selectief vangen of doden van dieren?

  4. Deelt u de mening dat bij inzet van lokfluiten geen sprake is van massaal of niet selectief vangen of doden van dieren?

  5. Deelt u de mening dat bij inzet van kunstmatige lokvogels geen sprake is van massaal of niet selectief vangen of doden van dieren dan wel van mogelijke dierenwelzijnsproblemen?

  6. Deelt u de mening dat bij inzet van niet vergiftigend of verdovend lokvoer geen sprake is van massaal of niet selectief vangen of doden van dieren?

  7. Is de juiste interpretatie van de Wet natuurbescherming, het bijbehorende Besluit en de bijbehorende Regeling dat wat betreft lokmiddelen bij schadebestrijding van vogels alleen middelen en methoden voor het massaal of niet selectief vangen of doden van vogels onder de reikwijdte van de regelgeving vallen, en dat het gebruik van lokfluiten, kunstmatige lokvogels en niet vergiftigend of verdovend lokvoer derhalve niet gereguleerd wordt?

  8. Deelt u de mening dat inzet van lokfluiten, kunstmatige lokvogels en lokvoer van groot belang is voor effectieve, selectieve en zo diervriendelijk mogelijke jacht op vogels, en derhalve ook voor goede schadebestrijding en het tegengaan van predatie van weidevogels en andere bedreigde dier- en vogelsoorten?

  9. Bent u voornemens op korte termijn de interpretatie van genoemde regelgeving te verduidelijken dan wel de genoemde regelgeving aan te passen, zodat gebruik van lokfluiten, kunstmatige lokvogels en niet vergiftigend of verdovend lokvoer bij schadebestrijding mogelijk gemaakt wordt?


  10. Bron: SGP | 31-08-2017

   Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil