• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Actieve bijdrage bescherming Natura 2000-gebieden gevraagd aan Gelderse jagers

  Provincie, faunabeheereenheid en Jagersvereniging Gelderland vragen een actieve bijdrage van jagers aan de bescherming van Natura 2000 doelsoorten

  Met ingang van 1 januari 2017 is het wettelijke kader ten aanzien van jacht in Natura 2000-gebieden gewijzigd. De jacht op de vijf wildsoorten is in deze gebieden tijdens het komende jachtseizoen geopend. De provincie Gelderland is nu bezig om deze nieuwe wettelijke bepaling provinciebreed uit te werken in de beheerplannen voor deze gebieden. Het uitgangspunt daarbij is dat deze jachtrechten vergunningvrij kunnen worden uitgeoefend en dat de jagers daarbij de algemene zorgplicht in acht dienen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het verplaatsen van de jachtuitoefening van een perceel waar zich grote aantallen van de kwetsbare doelsoorten ophouden naar andere delen van het jachtveld waar deze niet zitten. Ook kan dit door de jachtuitoefening te verplaatsen naar een moment waarop de grote aantallen van deze kwetsbare soorten zich daar niet bevinden.

  Kwetsbare habitattypen
  Binnen de zorgplicht van de jager kunnen ook nog andere zaken van belang zijn. Zo kan het verstandig zijn om tijdens het jagen het onnodig betreden van kwetsbare habitattypen die gevoelig zijn voor betreding, zoveel mogelijk te beperken. Zowel de Gelderse provincie, de FBE en de Jagersvereniging gaan ervan uit dat jagers hier zorgvuldig mee omgaan, als onderdeel van de weidelijke jachtuitvoering.

  Bijdrage
  Bovengenoemde partijen verwachten dat jagers bereid zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming van deze kwetsbare gebieden en doelsoorten. Jagers kunnen een vrijwillige bijdrage leveren aan het monitoren van deze kwetsbare populaties en doorgeven welke van deze kwetsbare soorten zij tijdens het jagen in hun jachtveld tegenkomen. Een andere bijdrage kan zijn om in het vroege voorjaar het veld nog eens na te lopen op de aanwezigheid van deze kwetsbare doelsoorten en een geconstateerde aanwezigheid te melden.

  Beperkte verstoring
  Ten behoeve van de schadebestrijding en beheer in Vogelrichtlijngebieden bestaat in Gelderland – naast de vrijstellingen en ontheffingen – nóg een vergunning, gebaseerd op een beperkte verstoring door compartimentering in tijd en ruimte. De FBE wil met de provincie kijken of hierin een nieuwe belangenafweging kan worden gemaakt, rekening houdend met het beperken van de administratieve lasten en het nieuwe wettelijke kader van het begrip significante verstoring.

  Doe mee
  Een goede monitoring van de bovengenoemde handelwijze is belangrijk om over 6 jaren vast te kunnen stellen of dit beleid t.a.v. de jachtuitoefening ook goed werkt. Wij roepen dan ook iedereen op om hier een positieve bijdrage aan te leveren.

  Voor vragen kunt u mailen naar:

  1. Provincieloket Gelderland

  2. FBE Gelderland

  3. Jagersvereniging


  Bron: Jagersvereniging | 06-10-2017

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil