• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Europese regels verplichten Nederland tot maatregelen tegen de wasbeer

  De wasbeer is, na een Europese wetenschappelijke risicobeoordeling, geplaatst op de door de Europese Commissie vastgestelde Unielijst voor invasieve uitheemse soorten. Daarbij geldt voor lidstaten van de Europese Unie de plicht om maatregelen te nemen tegen in de natuur aanwezige populaties. De wasbeer was onder de toenmalige Flora- en faunawet in de Regeling beheer en schadebestrijding dieren al aangewezen als diersoort waar provincies over konden besluiten de stand te beperken ter voorkoming van schade aan de landbouw of flora en fauna en in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Afschot kan een beheermaatregel zijn. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

  Wasberen kunnen een nadelig effect hebben op de biodiversiteit, stelt Schouten. Ze eten niet alleen grondgebonden soorten zoals hagedissen en insecten, maar roven ook nesten van vogels. Vooral voor bedreigde soorten kan predatie een rol van betekenis spelen. Daarnaast kunnen wasberen schade veroorzaken aan de landbouw, en kunnen zij drager zijn van voor mensen en dieren schadelijke parasieten.

  De Europese Unie bepaalt op grond van wetenschappelijke risico-analyses samen met de lidstaten welke uitheemse soorten als invasief worden bestempeld en dus ongewenst zijn. De lidstaten bepalen vervolgens hoe deze soorten bestreden worden, waarbij afschot één van de beheersmaatregelen kan zijn. Faunabeheereenheid Gelderland en de provincie Gelderland zijn hierover in gesprek. Ervaring leert dat bestrijding van invasieve exoten met name effectief is in een vroeg stadium van vestiging wanneer er nog weinig exemplaren aanwezig zijn. Uit onderzoek blijkt dat na vestiging van een populatie de aantallen wasberen sterk kunnen toenemen.

  Momenteel is de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog de bevoegde instantie om de verordening uit te voeren en belast met de uitvoering van de uitroeiings-, beheers- en herstelmaatregelen. Er is een wijziging van de Regeling natuurbescherming in voorbereiding waarmee de provincies worden belast met de uitvoering van de maatregelen ten aanzien van invasieve uitheemse soorten op hun grondgebied. Zodra de Regeling natuurbescherming is gewijzigd, is het aan de provincies om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid ten aanzien van prioritering of aard van de genoemde maatregelen.


  Bron: Groene Ruimte | 13-02-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil