• Jagersagenda & Jachtalmanak 2021
 • Decathlon - Online Jachtwinkel
 • Jagen App
 • Avanti Sport
 • Pluto Sport
 • Provincie Limburg legt solide basis voor vrijwilligerswerk jagers en WBE’s

  Op 6 december 2018 stuurde de Gedeputeerde Staten van Limburg een brief naar de voorzitter van de Jagersvereniging Limburg. Hierin waren meerdere belangrijke besluiten opgenomen die volgen op de aanbevelingen die de Jagersvereniging de provincie namens alle Limburgse wildbeheereenheden had gedaan.


  Zo is er onder meer besloten om gesubsidieerde natuurbeheerders te vragen geen kosten aan jagers in rekening te brengen voor activiteiten die liggen besloten in de Faunabeheerplannen, komt er subsidie voor wildbeheereenheden voor de aanschaf van nachtzichtapparatuur en helpt de provincie mee het vlees van wilde zwijnen te promoten.


  Hieronder een samenvatting van de brief met de belangrijkste besluiten.  • Er is een verzoek uitgegaan aan gesubsidieerde natuurbeheerders om in principe geen kosten aan jagers te berekenen voor het betreden van gronden voor de uitvoering van faunabeheerplannen. En indien er dan toch kosten berekend moeten worden, zouden deze niet hoger moeten zijn dan de objectieve waarde van de geschoten dieren. De provincie zal dit ook in de uitvoering de komende jaren blijven volgen.

  • Indien – ondanks uitvoerig overleg met een terreineigenaar – jagers geen vrije toegang krijgen tot een gebied waar ingrijpen in de stand van de wilde zwijnen noodzakelijk is, zijn Gedeputeerde Staten van Limburg bereid daartoe het wettelijk instrument van de opdracht in te zetten. Met dit instrument hebben jagers wettelijk toegang tot dat terrein en kunnen zij een beroep doen op bijstand van de politie indien het noodzakelijk blijkt om dit terrein te kunnen betreden.

  • Gedeputeerde Staten Limburg hebben zich extra ingezet om – samen met andere provincies en de Jagersvereniging – een beperkte vorm van bewegingsjacht als “tijdelijke toegelaten jachtmethode” mogelijk te maken. Dit heeft inmiddels geresulteerd in de bekende toestemming tot bewegingsjacht met 6 geweerdragers, 6 drukkers en 3 aangelijnde honden.

  • De provincie verleent in 2019 subsidie aan wildbeheereenheden waarmee jagers gestimuleerd kunnen worden om méér nachtzichtapparatuur aan te schaffen voor het verlagen van de stand van de wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden. Hiervoor is in totaal € 120.000,– beschikbaar.

  • De provincie vraagt in de vele gesprekken die zij met landbouworganisaties voeren aandacht voor een goede samenwerking met wildbeheereenheden en stimuleert daarbij ook extra inspanningen door grondgebruikers bij het verlagen van de stand van de wilde zwijnen.

  • Gedeputeerde Staten Limburg geven aan dat zij mogelijkheden zien om wildbeheereenheden financieel te ondersteunen indien zij deel gaan nemen aan het project van de bestuursacademie voor wildbeheereenheden die is opgezet door de Jagersvereniging.

  • Wildbeheereenheden die haar statuten willen moderniseren en daarbij bereid zijn om oude belemmeringen zoals het statutaire woonplaatsbeginsel af te schaffen, kunnen rekenen op instemming van de provincie.

  • Gedeputeerde Staten Limburg verlenen binnenkort een ontheffing waarmee het mogelijk wordt dat jagers in bijzondere gevallen de brennekepatroon mogen gebruiken bij het verlagen van de stand van de wilde zwijnen. Indien de gezamenlijke wildbeheereenheden hiervoor aanvullende trainingen voor organiseren zal de provincie dit faciliteren.

  • De keuringskosten voor de verplichte trichinetest bij geschoten varkens worden door de provincie betaald.

  • Gedeputeerde Staten zijn bereid om de afzet van het vlees van wilde zwijnen te stimuleren via het project “korte ketens” waarmee dit wildzwijnvlees als streekproduct kan worden gepromoot.

  • Gedeputeerde Staten zijn bereid om de doorschrijvingen van machtigingen tot afschot van wilde zwijnen via de wildbeheereenheden verdergaand te optimaliseren.

  • De provincie is bereid extra toezicht te organiseren indien hoogzitten van jagers in bepaalde gebieden structureel worden vernield.

  • Gedeputeerde Staten Limburg zijn bereid om de afspraken die lokaal gemaakt worden met andere beheerders over de uitvoering van het faunabeheer, vast te laten leggen in wildbeheerplannen en dit ook financieel te ondersteunen.


  De inhoud van deze brief is de resultante van een zorgvuldig opgebouwde voorlichting aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in Limburg die gelijktijdig met de inwerking van de Wet natuurbescherming in 2017 door de Jagersvereniging in Limburg werd opgestart. Door voorlichting te geven over de grote belangen die er voor de provincie spelen op het gebied van faunabeheer en schadebetaling en hen daarbij te wijzen op de gewijzigde wettelijke taken en verantwoordelijkheden voor jagers en wildbeheereenheden, ontstond bij de politici inzicht en draagvlak voor ondersteunende maatregelen om jagers nog beter te faciliteren bij hun taak.


  Continuïteit in faunabeheer

  Nadat in 2017 al het project “Continuïteit faunabeheer” met financiële ondersteuning van de provincie (€300.000,– voor 3 jaren) werd opgestart, hebben Gedeputeerde Staten Limburg op dinsdag 4 september jongstleden een aantal nieuwe besluiten genomen waarmee de wildbeheereenheden nog beter toegerust het faunabeheer met betrekking tot wilde zwijnen in de 0-stand gebieden in Limburg kunnen intensiveren.


  Voorzitter Wim Grave: ‘Solide basis voor vrijwilligerswerk van jagers’

  ‘Met deze genomen besluiten wordt een nog grotere solide basis gecreëerd voor het vrijwilligerswerk dat jagers en wildbeheereenheden in Limburg uitvoeren ten behoeve van het faunabeheer,’ aldus Wim Grave, voorzitter Jagersvereniging Limburg.  Bron: Jagersvereniging | 08-12-2018

  Terug naar jachtnieuws
  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Zoobio.nl
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Jagen App
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil